English Translation Exercise 5

ଅନୁବାଦ   ୦୮/୦୧/ ୨୦୨୧ ଶବ୍ଦ ‘HUNKER’ ଟିକୁ ସମସ୍ତ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହାର କର। ୧. ବାଣ ଫୁଟିଲା କ୍ଷଣି କୁନି ପିଲାଟି ମା ପଛରେ ଲୁଚିଗଲା। ୨. ପରୀକ୍ଷା ଆଗ ଦିନ ରାତିରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ପିଲାମାନେ ବହି ଉପରେ ମୁଣ୍ଡ ମାଡି ପଢୁଥିବାର ଦେଖିଲି । ୩. ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଗରାଖମାନେ ଅଳ୍ପ ଆଲୁଅରେ ଭୋଜନ-ସୂଚୀକୁ (ମେନ୍ୟୁ କାର୍ଡ) ଅନାଇ କ’ଣ ବରାଦ ଦେବେ … Read more